Korózia

Korózia je samovoľné, postupné rušenie materiálov (najčastejšie kovov) vplyvom reakcie s okolitým prostredím.Môže prebiehať v atmosfére alebo iných plynoch, vo vode a iných kvapalinách, zeminách a rôznych chemických látkach, ktoré s materiálom v styku. Toto rozrušovanie sa môže prejavovať rozdielne; od zmeny vzhľadu po úplný rozpad.

Nežiaducia korózia má obrovský negatívny dopad. Odhaduje sa, že nepriame náklady na odstránenie korózie dosahujú vo vyspelých krajinách 3 - 5% HDP. Týmto tieto nežiaduce náklady ide razantne znížiť aplikáciou antikoróznej ochrany.

 

Oblasti boja proti korózii

S koróziou sa stretávame takmer vo všetkých priemyselných oboroch. Každý z oborov svoje špecifiká, či už sa jedná o druhy používaných kovov, spôsob ich spracovania a používania, rôzne agresívne prostredie apod. Produkty Cortec boli vyvinuté práve rôzne spôsoby antikoróznej ochrany pri špecifických podmienkach daného odboru.

Katalóg divízie Cortec